Sbor dobrovolných hasičů

Informace

 

Obec byla před několika lety připojena na centrální zabezpečovací systém hlášení poplachu formou sirény, která byla umístěna na sloup těsně u budoby hasičské zbrojnice. Je centrálně spouštěna  a zkoušena vždy  první středu v měsíci.

Obec má zpracován  formou obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 požární řád obce  a stanoveny podmínky k  zabezpečení požárních ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Obě tyto vyhlášky jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu  a zároveň na internetových stránkách obce.

 

Důležitá telefonní čísla

  

Ohlašovna požáru 150  
Záchranná služba 155 
Policie 158
Pohotovost VČE v Chrudimi 12555
Pohotovost VČP v Chrudimi 1239
Pohotovost VAK Chrudim 469 669 911
  469 632 921
  469 632 921
Hasičský záchranný sbor Chrudim 469 632 920 
  469 632 920

 

 

Sbor dobrovolných hasičů - SOUČASNOST

  

Sbor byl omladěn několika novými mladými členy. V takovémto  novém mladém složení se pravidelně  každoročně zúčastňuje soutěží, pořádaných  v rámci okresu a kraje.  V posledních letech společně s obcí sbor organizoval soutěž " O pohár starosty obce ".  Ve spolupráci s obecním úřadem zajišťuje ochranu obyvatel hlavně při povodních a to formou obchůzek, při kterých je pravidelně kontrolován stav toku řeky Novohradky,  a zajišťováním  čerpání vody z kanalizace v dolní části obce směrem na Úhřetickou Lhotu. Členové pomáhají i při pořádání některých společenských akcí jako např. zajištění dřeva a dozoru při pořádání "čarodějnic". Ke zlepšení podmínek jejich činnosti a výkonnosti  obec požádala o dotaci na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.  V roce 2006  byla pro SDH zakoupena motorová stříkačka v celkové vyši 59 976,- Kč, kdy 70 % procet nákladů  byla čerpána formou dotace a zbylých 30% uhradila obec z rozpočtu obce.

 

 

Sbor dobrovolných hasičů - HISTORIE

 

V roce 2006 oslavil Sbor dobrovolných hasičů 120 let  založení hasičstva v Úhřeticích. Z historie uvedené v kronice hasičů, kterou vede pan Josef Novák,  (za což mu patří velké díky, že je z čeho čerpat historické informace) jsou tyto informace: Dne 27.12.1886 byla na prozatímní valné hromadě zasložena Tělocvičná hasičská jednota Úhřeticko-Vejvanovická, která čítala 25 činných členů. O rok později v roce 1887 vstupuje sbor pod "Župu hasičskou jednotu Chrudimska". V  prosinci téhož roku byl zvolen starostou sboru pan Josef Kopista. Činnost dále pokračovala a 10.9.1889 vyslal sbor 4 členy do Litomyšle k vítání Jeho Veličenstva Císaře Pána. Počínaje rokem 1895 se stal sbor v Úhřeticích samostatným, protože došlo k zřízení nového hasičského sboru ve Vejvanovicích. Samostatný sbor pokračoval ve své činnosti, účastnil se např. oslav 25 let trvání Sboru dobrovolných hasičů v Hostovicích v roce 1907, v roce 1910 - desetiletého trvání SDH v Bezděkově a téhož roku 30 let trvání SDH v Tuněchodech. Oslavy 25-letého trvání sboru v Úhřeticích se konaly společně se sborem Vejvanovickým v roce 1913. Práce sboru byla narušena v roce 1914 vyhlášením mobilizace a první světovou válkou. Činnost byla i v dalších letech ovlivněna trvající válkou. Od roku 1921-1937 se nezachovaly žádné zprávy o činnost. První protokol sepsaný při schůzi pochází až z roku 1937 v hostinci u Zahrádků. Po té přišel rok 1939, okupace a druhá světová válka. Práce hasičů i v těchto obtížných podmínkách pokračovala, v té době nesměla být konána žádná valná schůze. Starostou v této době byl František Kužel, velitelem byl Adolf Chlumecký. V roce 1956 proběhly oslavy 70 let trvální sboru. V roce 1960 se započalo s výstavbou nové požární zbrojnice, první členská schůze se konala v těchto prostorách 28.11.1964. Od roku 1972 byl předsedou Jaroslav Vladyka, v roce 1973 byl na jedho místo zvolen dlouholetý člen sboru pan Josef Novák. Od roku 1979 vykonával tutu funkci také pan Josef Novák (porevoluční místostarosta obce), který z důvodu zaneprázděnosti předal velitelství sboru panu Josefu Doudovi. V roce 1986 proběhly v obci oslavy 100 let požární ochrany. Další oslavy a to 110 let trvání sboru dobrovolných hasičů v obci proběhly 17. srpna v roce 1996. Dalším velitelem byl pan Zdeněk Hora a od roku 2004 byl zvolen stávající velitel pan Roman Pulpit. Po panu Doudovi převzal funkci starosty pan František Vokoun.

Vyhledávání

Kontakt

Obec Úhřetice Úhřetice 36
Úhřetice 538 32

ID : aqha3e6

IČO: 00271101

Číslo účtu: 78-9253430237/0100
469 694 148

 

Přečtěte si více o Czech POINTu

Služby Czech POINTu:

např. výpis z Katastru nemovitostí,

výpis z Rejstříku trestů