Název projektu: Protipovodňová opatření obce Úhřetice

Registračí číslo projektu:  CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002152

 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 182 915 Kč

 

Cíl projektu: Předmětem podpory je zpracování Digitálního povodňového plánu

a vybudování Varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro

obec Úhřetice. Realizací projektu bude 5 obyvatel chtáněno protipovodňovými

opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

 

Datum zahájení projektu:  11.11.2016

 

Datum plánovaného ukončení projektu:  30.9.2018

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci

Operačního programu Životního prostředíů

 

Protipovodnova opatření ́ obce Úhřetice_ok-1.pdf (1804633)

Vyhledávání

Kontakt

Obec Úhřetice Úhřetice 36
Úhřetice 538 32

ID : aqha3e6

IČO: 00271101

Číslo účtu: 78-9253430237/0100
469 694 148

 

Přečtěte si více o Czech POINTu

Služby Czech POINTu:

např. výpis z Katastru nemovitostí,

výpis z Rejstříku trestů