Obec Úhřetice

Vznik, činnost a postavení obce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně ("samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou. Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna.

 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce (§5 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. obecní zřízení). Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů (§99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. obecní zřízení). 

   

Zastupitelstvo

  

Eva Baťková

SNK Úhřetice 2018

Ing. Anna Pochobradská

SNK Úhřetice 2018

František Hromádko

SNK Úhřetice 2018

Ing. Pavel Smetana

SNK Úhřetice 2018

Bc. Ondřej Kopista

SNK Úhřetice 2018

Ing. Věra Součková

SNK Úhřetice 2018

MVDr. Luboš Souček

SNK Úhřetice 2018

Bc. Šárka Portyšová

SNK Úhřetice 2018

Ing. Stanislav Valášek

SNK Úhřetice 2018

 


    

Starosta

 

Eva Baťková 

 

Obecní úřad

 

starosta: Eva Baťková 

místostarosta: Ing. Anna Pochobradská

účetní: Hana Ceralová

  

Finanční výbor

 

předseda: Ing. Stanislav Valášek

člen: Ing. Pavel Smetana

člen: Ing. Věra Součková  

 

Kontrolní výbor

 

předseda: Bc. Ondřej Kopista

člen: MVDr. Luboš Souček

člen: Bc. Šárka Portyšová

 

Stavební komise

předseda: František Hromádko

člen: Bc. Ondřej Kopista

člen: Otokar Sádek

 

Obecná charakteristika

Obec Úhřetice má dobrou občanskou vybavenost, provozuje mateřskou školu, kulturní dům s kapacitou 400 míst, obecní knihovnu a tělocvičnu. Občanům dále slouží pošta, prodejna smíšeného zboží, pohostinství a kadeřnictví. Obec má dobré vlakové i autobusové spojení s okresním městem a nedalekými Pardubicemi. V obci je vybudován veřejný vodovod, kanalizace bez ČOV, rozvod plynu a kabelový rozvod telefonu. Obec připravuje parcely pro výstavbu rodinných domků. Podnikatelské aktivity se realizují v oblasti šlechtění obilovin, čištění osiv, zahrádkářských potřeb, autoopravárenství, zámečnictví a zemědělské prvovýroby.

 

Statistické údaje

 

 

Počet částí: 1
Katastrální výměra 469 ha
Nadmořská výška: 230 - 250 m n. m.
Počet obyvatel: 469
Průměrný věk: 42
Pošta: ano
Zdravotnické zařízení: ne (Hrochův Týnec)
Policie: ne (Chrudim)
Škola: ne (Vejvanovice, Hrochův Týnec, Chrudim)
Vodovod: ano
Plynofikace: ano
Kanalizace (ČOV): ne

 

 

Územně analytické podklady ČSÚ - Úhřetice

 

Co píše Wikipedia o Úhřeticích

 

Historie

 První historická písemná zpráva o obci Úhřetice je z r. 1394. Ve 14 století ves Úhřetice náležela k Pardubicícm a později k Rychmburku. V poslední čtvrtině 14. století byl majitelem obce Emil Flaška z Rychmburku. Roku 1558 koupila obec s celým panstvím rychmburským rodina Berků z Dubé. S rychmburským panstvím byla obec spojena až do r. 1586, kdy je Václa Berka z Dubé postoupil své manželce Markétě, rozené Trčkové z Lípy. Ta je zakladatelkou rozsáhlého dvora na jihovýchodním okraji obce, jehož součástí byl i zámek, který si dala postavit pro případný pobyt v Úhřeticích. Zakladatelku dvora připomíná erb spojený s erbem jejího manžela Václava Berky, který je umístěn na obytné budově dvora. V r. 1656 prodala Markétina dcera, Anna Eusebie provdaná Harachová obec císaři Ferdinandu III. Roku 1728 získal do vlastnictví Úhřetice rod Kinských. V tomto období zámek sloužil jako obydlí správce dvora. V r. 1807 zámek vyhořel a již nebyl obnoven.

V období mezi válkami je pro obec charakteristický rozvoj cihlářské výroby. Při těžbě hlíny byla provedena řada archeologických nálezů, které dokládají osídlení Úhřetic již v dobách dávno minulých.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Obec Úhřetice Úhřetice 36
Úhřetice 538 32

ID : aqha3e6

IČO: 00271101

Číslo účtu: 78-9253430237/0100
469 694 148

 

Přečtěte si více o Czech POINTu

Služby Czech POINTu:

např. výpis z Katastru nemovitostí,

výpis z Rejstříku trestů