Povinně zveřejňované informace

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dle Standardu ISVS)

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb. struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

 

1. Úplný název povinného subjektu

Obec Úhřetice

 

2. Důvod a způsob založení

Vznik, činnost a postavení obce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně ("samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou. Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna.

 

3. Organizační struktura

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce (§5 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. obecní zřízení). Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů (§99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. obecní zřízení). 

 

  

Zastupitelstvo

 

Eva Baťková

SNK Úhřetice 2018

Ing. Anna Pochobradská

SNK Úhřetice 2018

František Hromádko

SNK Úhřetice 2018

Bc. Ondřej Kopista

SNK Úhřetice 2018

Ing. Pavel Smetana SNK Úhřetice 2018

Ing. Věra Součková

SNK Úhřetice 2018

Bc. Šárka Portyšová

SNK Úhřetice 2018

Ing. Stanislav Valášek

SNK Úhřetice 2018

MVDr. Luboš Souček

SNK Úhřetice 2018

 

  

Starosta

Eva Baťková 

 

Obecní úřad

starosta: Eva Baťková 

místostarosta: Ing. Anna Pochobradská

účetní: Hana Ceralová

 

 

Finanční výbor

předseda: Ing. Stanislav Valášek

člen: Ing. Pavel Smetana

člen: Ing. Věra Součková  

 

  

Kontrolní výbor

předseda: Bc. Ondřej Kopista

člen: MVDr. Luboš Souček

člen: Bc. Šárka Portyšová

 

Stavební komise

předseda: František Hromádko

člen: Bc. Ondřej Kopista

člen: Otokar Sádek

  

4. Kontaktní spojení

 

 

Eva Baťková                                         725 811 964

starosta                                               starosta@uhretice.cz

 

Ing. Anna Pochobradská                        777 620 207

místostarosta                                        info@uhretice.cz

 

Hana Ceralová                                      469 694 148

účetní                                                   ucetni@uhretice.cz

                                                            info@uhretice.cz

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úhřetice 36, 538 32 Úhřetice

 

ID : aqha3e6

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úhřetice 36, 538 32 Úhřetice

 

4.3 Úřední hodiny

 

Pondělí od 17:00 do 19:00

 

Pro občany obce obecní úřad otevřen:

 

Pondělí: 12:00 - 19:00
Úterý: 7:00 - 15:00
Středa: 7:00 - 15:00
Čtvrtek: 7:00 - 15:00
Pátek: 7:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Telefonní čísla

469 694 148

 

 

4.5 Čísla faxu

-

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.uhretice.cz

uhretice.webnode.cz 

 

4.7 Adresa e-podatelny

ID : aqha3e6

info@uhretice.cz

 

4.8 Další elektronické adresy

info@uhretice.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

4441422389/0800

 

6. IČ

00271101

 

7. DIČ

CZ00271101

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

V sekci Vyhlášky, usnesení a zápisy zastupitelstva

 

8.2 Rozpočet

Schválený Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: Žádosti se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách (středa 17:00 - 19:00).

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a ostatní podání se podávají písemně poštou, na obecním úřadě nebo ústně na obecním úřadě v úředních hodinách (středa 17:00 - 19:00).

Podáním dle správního řádu se rozumí jakýkoli úkon směřující vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

 

11. Opravné prostředky

Právo podat opravný prostředek proti prvostupňovému rozhodnutí patří mezi základní práva účastníka řízení. Při podání odvolání je nutno se řídit poučením, které je uvedeno v závěru rozhodnutí.

  • V režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat odvolání, dále lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Oba opravné prostředky upravuje §16 a § 16a tohoto zákona
  • Při podání opravného prostředku v ostatních případech se postupuje podle správního řádu (§ 81 a dále).

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

 

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace.doc (27 kB)

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

odkaz na sekci Životní situace na Portálu veřejné správy České republiky životní situace

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě.

 

Postupy vám poskytnou informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy; postupy jsou rovněž propojeny s adresářem, který obsahuje kontakty na orgány veřejné správy (včetně mapových služeb).

Seznam úřadů s působností pro obec Úhřetice

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

zákon č. 40/1964, občanský zákoník

zákon č. 513/1991, obchodní zákoník

zákon č. 262/2006, zákoník práce

zákon č. 500/2004, správní řád

zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon

vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci

vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

nařízení vlády č. 142/1994 Sb. , kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení

zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

zákon č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon

zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

zákon č. 44/1988 Sb. horní zákon

zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

vyhláška č. 104/1997 Sb. , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon

zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

zákon č. 21/2006 Sb. zákon o ověřování

zákon č. 36/2006 Sb. ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování podpisu

vyhláška č. 410/2009 Sb. k provedení z. o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě

vyhláška č. 449/2009 Sb. rozsah údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu

zákon č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla

zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

vyhláška č. 462/2009 Sb. stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM

zákon č. 344/1992 Sb. katastrální zákon

zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zák.

další zákony a předpisy najdete na Portálu veřejné správy České republiky

 

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Licenční smlouva.pdf (31564)

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.pdf (755094)

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015.pdf (988820)

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014.pdf (1111975)

 

Poskytované informace

Žádost o poskytnutí informací.pdf (458394) Včelstva - Úhřetice - č.j. 277_17.eml (740)

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - Českomoravská světelná s.r.o..pdf (2181079)
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - REMA AOS, a.s..pdf (734781)

Poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb. CODES CZ s.r.o..pdf (730345)

Poskytnutá informace podle zákona č. 106-1999 Sb. Kross, s.ro. Praha.pdf (178609)

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb..pdf (453830)
Poskytnuté informace dle zákona č.  106/1999.pdf (1250876))

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.- AMA, s.r.o..pdf (1191635)

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Obec Úhřetice Úhřetice 36
Úhřetice 538 32

ID : aqha3e6

IČO: 00271101

Číslo účtu: 78-9253430237/0100
469 694 148

 

Přečtěte si více o Czech POINTu

Služby Czech POINTu:

např. výpis z Katastru nemovitostí,

výpis z Rejstříku trestů